Мурожаатлар учун телефон:

 0 (366) 231-06-09 

Ишонч телефони:

 0 (366) 233-24-96 
 
Самарқанд вилояти
Самарқанд шаҳар ҳокимлиги

 

Шахар ицтисодиёти тармоклари ва ижтимоий соха объектларини 2016/2017 йиллар куз-киш даврида баркарор ишлашга комплекс тайёрлашни таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида

Самарқанд шаҳар ҳокимининг қарори

Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 10 июндаги ПҚ-2545 сонли “Республика щтисодиёти тармок;лари ва ижтимоий сохалариии 2016/2017 йиллар куз-хиш даврида бархарор ишлашга комплекс тайёрлашни таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида”ги ва шу хахидаги вилоят хокимининг 2016 йил 13 июлдаги 170-К, сонли харорлари ижросини таъминлаш махсадида

ҚАРОР ҚИЛАМАН:

1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 10 июндаги ПК,-2545 сонли “Республика иктисодиёти тармохлари ва жтимоий сохалариии 2016/2017 йиллар куз-хиш даврида баркарор ишлашга комплекс тайёрлашни таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида”ги ва шу хахидаги вилоят хокимининг 2016 йил 13 июндаги 170-К, сонли харорлари рахбарлик ва ижро учун хабул хилинсин.

2. Мазкур харорлар билан белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш юзасидан куйидагилар:
шахарда ихтисодиёт тармокларини 2016/2017 йиллар куз-хиш мавсуми даврида баркарор ишлашга тайёрлаш буйича тадбирлар 1-иловага мувофиқ:
куп каватли уй-жой фонди, асосий мухандислик коммуникациялари ва технологик ускуналарни, шунингдек, ижтимоий соха объектларини 2016/2017 йиллар куз-хиш даврида бархарор ишлашга тайёрлаш хамда мукаммал ва жорий таъмирлаш топшириклари 2 ва 3-иловаларга мувофик;
2016/2017 йиллар куз-киш даври учун кумир, кумир брикети, мазут ва техник туз тайёрлаш, шунингдек суюлтирилган газ етказиб бернш топшириклари 4-нловага мувофиқ шахдрда иктисодиёт тармокларини 2016/2017 йиллар куз-киш мавсуми
даврида баркарор ишлашга тайёрлаш борасидаги ишларни мувофиклаштириш буйича шах,ар х,окимлиги комиссияси таркиби   5-иловага мувофик тасдиклансин.
3. Шах,ар х,окимлиги комиссияси:коммунал сох,а ташкилотлари, козонхоналар, куп хонадонли турар-жой бинолари, мактабгача таълим муассасалари, умум таълим мактаблари, урта махсус ва олий таълим, согликни саклаш муассасалари хдмда бошка жтимоий
сох,а объектлариии 2016/2017 йиллар куз-киш мавсуми даврида баркарор ишлашга тайёрлаш буйича жойлардаги ишларнинг ахволини танкидий урганиб чиксии ва киска муддатда ушбу масала буйича комиссиянинг мажлисини утказсин;
урганиб чикиш иатижалари буйича шахар иктисодиёти тармокдари ва ижтимоий соха объектлариии 2016/2017 йиллар куз-киш мавсуми даврига
тайёрлаш ва уларнинг баркарор ишлашини таъминлаш буйича ушбу карор билан тасдикланган чора-тадбирлар хдмда топширикларни бажариш юзасидаи ташкилий чора-тадбирлар комплексини амалга оширилишиии таъминласии.
4. Шахар хокимининг “Шаҳар иктисодиёти тармоклари ва ижтимоий сохаларини 2015/2016 йиллар куз-киш даврида баркарор ишлашга комплекс тайёрлашни таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида”ги 2015 йил 17 июлдаги 971-ЬС, сонли карори уз кучини йукотган деб хисоблансин.
5. Мазкур карорнинг ижросини назорат килиш шах,ар хокимининг уринбосарлари (У.Абдуллаев, Т.Эсиргапов) зиммаларига юклатилсин.
Ушбу карорнинг бажарилиши хар чоракда шахар хокимлиги йигилишларида танкидий куриб чикилсин.
6. Шаҳар хокимлиги ахборот хизмати раҳбари (Ш.Ёров)га мазкур карорни белгиланган тартибда шаҳар ҳокимлигининг расмий веб сайтига хдмда оммавий ахборот восталарида жойлаштириш вазифаси топширилсин.
7. Мазкур карор расман эълон килинган кундан бошлаб кучга киради.

Қарорга 1-илова

Қарорга 2-илова

Қарорга 3-илова

Қарорга 4-илова

Қарорга 5-илова

Шаҳар ҳокими А.Шукуров

2016 й. 27 июнь


Киритилган вақти: 28/06/2016 18:41;   Кўрилганлиги: 141
 
Интерактив хизматлар
Матнни ўқиш учун ушбу тугмани босинг