Мурожаатлар учун телефон:

 0 (366) 231-06-09 

Ишонч телефони:

 0 (366) 233-24-96 
 
Самарқанд вилояти
Самарқанд шаҳар ҳокимлиги

 

Самарканд шаҳар фукаролар узини узи бошкариш органлари таркибини такомиллаштириш тўғрисида

Самарқанд шаҳар ҳокимининг қарори

       Ўзбекистон Республикасининг “Фукароларнинг узини узи бонщариш органлари тугрисида”ги Крнунининг 6 ва 31-моддалари, Узбекистон ф Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 4 мартдаги Карори билан тасдшланган “Шахдрлар, посёлкалар ва овулларнинг махаллаларини тузиш, бирлатптирищ, булиш ва тугатиш, шунингдек, уларнинг чегараларини белгилаш ва узгартириш, уларга ном бериш ва уларнинг номини узгартириш тартиби 1угрисида”ги Низом, шунингдек, 2015 йилнинг ноябр-декабр ойларюа шахар хўдудада утказилган хатлов натижаларига асосан хамда Халқ леплтатлари шахар Кенгаши томонидан тасдикланган Ишчи гурухининг хулоса ва таклифлари вилоят топономжк объектларга ном бериш масалаларини мувофиклаштирувчи комиссиясининг 2016 йил 29 январдаги 01/3-64-сонли йигилиш баёни ижросини таъминлаш максадида Халқ депутатлари шахар Кенгаши

Қ А Р О Р  Қ И Л А Д И :

1. Халқ депутатлари шахар Кенгаши томонидан тасдикланган Ишчи гурухининг шахар махаллалар таркибини оптималлаштириш тугрисидаги таклифлари маълумот учун қабул килинсин ва маъкуллансин.
2. Шахар махалла фук;аролар йигинлари таркибини оптималлаштириш тугрисидаги таклиф 1-иловага мувофик; тасдщлансин.
3. Шахар хокимининг уринбосари (Т.Эсиргапов), шахар хокимлиги Молия булими (Э.Раджабов), “Махалла” хайрия жамоат фонди шахар булинмаси (М.Гайипов) хамда шахар Бандликка кумаклашиш ва ахолини ижтимоий мухофаза в;илиш маркази (Н.Вафок;улова)ларга: Ўзбекистон Республикаси мехнат конунчилигига мувофик такомиллаштирилган фукароларнинг узини узи бошкариш органлари барча ходимларини белгиланган муддатларда расман огохлантириш - оптималлаштириш жараёнига жалб этилган фукароларнинг узини узи бошкариш органлари ходимларини маъкул иш билан таъминлаш чора-тадбирларини кўриш;

- бир ойлик муддатда тегишли идора ва ташкилотларни жалб к;илган холда ушбу карор асосида янгидан тузилган махдллалар чегаралари ва марказларига аникдик киритиш;
- янгидан ташкил этиладиган мах,алла марказларида ходимлар учун яратилган иш шароитлари хамда ах,олига хизмат курсатиш учун барча кулай мавжудлигини урганиб чикиш ва амалий ёрдамлар курсатиш вазифалари топширилсин.
4. Янги ташкил этиладиган махдлла фукаролар йигинлари номлари 2-иловага (Вилоятдаги топономик объектларга ном бериш масалаларини мувофикдаштирувчи комиссиясининг 2016 йил 29 январдаги 01/3-64-сонли йигилиш баёни билан маъкулланган) мувофик тасдиклансин.
5.Шах;ар ер тузиш ва кучмас мулк кадастри хизмати давлат унитар корхонаси (И.Файзиев)га бир ойлик муддатда шахдрдаги барча фукароларнинг узини узи бошкариш органлари чегараларини акс эттирувчи чизмаларини тайёрлаб, шахар Кенгаши тасдигига киритиш вазифаси топширилсин.
6. Шахар Ички ишлар бопщармаси (Б.Бахромов), “Махалла” хайрия хамоат фонди шахар булинмаси бошкарув раиси (М.Гайипов), махалла фуқаролари йигини раислари билан биргаликда 10 кун муддатда гахомктлаптфилган ва номлари узгартирилган махаллаларнинг мухр-тамгаларини белгиланган тартибда янгилаш вазифаси юклатилсин, "Халк депутатлари шахар кенгашининг фукаролар йигини раислари (оксоколи) ва уларнинг маслахатчилари сайловини ташкил этиш хамда
утказишга кумаклашувчи комиссиясига такомиллаштириш натижасида фукаролар йигини раиси (оксоколи) ва унинг маслахдтчилари ваколатлари муддатидан илгари тугаганлиги муносабати билан тегишли йигинларда амапдаги конун талабларига риоя этилган холда янги сайлов утказиш топширилсин.
8. Халк депутатлари шахар Кенгаши томонидан тасдикланган Ишчи гурухи (Т.Эсиргапов)га маҳаллаларни ихчамлаштириш, булиш, бирлаштириш хамда чегараларига узгартириш киритиш билан боглик ишларни давом эттириб, Х,алк депутатлари шахар Кенгашининг навбатдаги сессияларига киритиш вазифаси топширилсин.
9. Шаҳар хокимлиги ахборот хизмати раҳбари (Ш.Ёров)га мазкур қарорни белгиланган тартибда шахар хокимлигининг расмий веб сайтига ҳамда оммавий ахборот восталарида жойлаштириш вазифаси топширилсин.
10. Ушбу карор ижросини назорат килиш халк депутатлари шахар Кенгашининг “Крнунийлик, хукук-тартибот ва фукаролар хавфсизлигини таъминлаш масалалари буйича доимий комиссияси” (Ф.Садуллаев) зиммасига юклатилсин.
11. Мазкур карор расман эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.

Қарорга илова 1 варақда

Шаҳар Кенгаши раиси   А.Шукуров


Киритилган вақти: 31/12/2016 11:29;   Кўрилганлиги: 245
 
Интерактив хизматлар
Матнни ўқиш учун ушбу тугмани босинг