Мурожаатлар учун телефон:

 0 (366) 231-06-09 

Ишонч телефони:

 0 (366) 233-24-96 
 
Самарқанд вилояти
Самарқанд шаҳар ҳокимлиги

 

Ижтимоий мухофазага мухтож аҳоли қатламлариини иш билан таъминлашнинг қўшимча кафолатлар тўғрисида 

Самарқанд шаҳар ҳокимининг қарори

    Ўзбекистон Республикасининг “Ахолини иш билан таьмиилаш тугрисида”ги Крнунининг 17-моддаси (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й.} 5-б-сон, 97-модда;), “Узбекистон Республикасида ' ногиронларни ижтимоий химоя килиш тутрисида”ги Конунининг 25-моддаси (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси., 1998 и., 5-б-сон, 97-модда;) Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 20 августдяги 186-сонли карори билан тасдикланган Ижтимоий мухофазага'-мухтож ва ўни топишда кийналаётган шахсларни ишга жойлаштирйш учун иш ўринларини банд килиб куйиш тартиби тугрисидаги Низомга (Ўзбекистон Республикаси қонун хўжжатлари туплами, 2008 й., 34-сон, 333-модда) асосан ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда кийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун хамда Самарканд шахар Бандликка кумаючашиш марказининг 2016 йил 14 сентябрдаги 01/04-б2б-сонли хатини куриб чикиб, шахар худудида ойлашган корхоналарда 2017 йил учун иш уринларининг энг кам микдорини белгилаш юзасидан берилган таклифларни инобатга олиб

Қ А Р О Р  Қ И Л А М А Н :

1 .Ахолининг ижтимоий мухофазага мухтож, му ставил равишда иш топишда маълум кийинчиликларга дуч келаётган, мехнат бозорида тенг шароитларда ракобатлашишга кодир булмаган ахоли катламлари учун мулжалланган иш жойларининг энг кам микдори шахарда жойлашган ва фаолият курсатаётган корхона, ташкилот ва муассасаларнинг мулкчилик шахслидан катъий ыазар, ишчи ходх^мларнинг рухххати буйича уртача йигирма нафардан куппи ташкил этадиган корхона, ташкилот ва 
муассасаларда шу соннинг 7 фоизидан куп булмаган микдорда, шундан 3 фоиз микдорида ногиронлар учун белгилансйп Еа банд кили б куйилсин.
2.Корхона ва ташкилотларда яратилиши хдмда банд килиниши лозим булган иш уринлари 1-2-иловаларга мувофик тасдиклансин.
3.Корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарларига куйида таъкидлаб утилган фукаролар учун иш жойлари амалдаги конунчиликда белгиланган талабларга мувофик булишини назарда тутган холда, шу жумладан: ёлгаз ота, ёлгиз она, 14 ёшгача ва ногирон болалари бор, куп болали ота-оналар учун урта махсус, касб-хунар таълими муассасаларини тамомлаган ёшларга, шунингдек олий укув юртларининг давлат грантлари асосида таълим олган битирувчидарига Узбекистан Республикаси Куролли Кучларидан мудцатли харбий хизматдан бушатилганларга; "ногиронлар учун бандликка кумаклашиш марказида иш кидирувчи сифатида хисобда турган пенсия ёшига якинлашиб колган шахслар учун жазони ижро этиш муассасаларидан озод килинган ёки суд карорига кура тиббий йусиндаги мажб5флов чораларига тортилган шахсларга сафарбарлик чакируви захирасига киритилган шахслар, кичик ёшли болалари булган ишламаётган аёллар, атрофдагилар учун хавфли булмаган
ижтимоий адамиятли касалликлар билан огриётган шахслар учун иш уринларини яратиш кузда тутилсин.
4.Корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарлари ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда кийналаётган шахслар учун иш
жойларининг курсатиб ]Лгилган микдорини Вазирлар Мах,камасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонли карори билан тасдикланган “Ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда кийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш уринларини банд килиб куйиш тартиби тугрисидаги Низом”га мувофик белгиланган муддатларда ва тартибда яратилишини (ажратилишини ёки банд этиб куйилишини) хамда иш жойлари санитария гигиена нормаларига ва ходим уз мажбуриятларини бемалол бажаришини таъминлайдиган мехнат шароитларига мувофик булишини таъминласинлар.
б.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2008 йил 20 ав1устдаги 186-сонли “Ижтимоий мухофазага мухтож иш. топишда кийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш уринларини банд килиб куйиш тартиби тугрисида”ги карори билан тасдикланган Низомнинг 15-бандига мувофик мазкур карорнинг ижросини таъминламаган корхона ва ташкилотларга белгиланган тартибда жарималар кулланилади.
6. Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонли карори билан тасдикланган “Ижтимоий
мухофазага мухтож ва иш топишда кийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш уринларини банд килиб куйиш тугрисидаги Низом”га асосан ижтимоий мухофазага мухтож ва иш кидиришда кийналаётган шахслар учун банд килиб уйиладиган иш уринларини шахар хокими томонидан белгиланган микдордан ортикча ташкил этган ташкилотлар ушбу иш уринларини ташкил этишга сарфланган маблагларининг бир кисмини шахар Бандликка кумаклашиш маркази билан тузилган шартнома асосида Иш билан таъминланишга кумаклашиш давлат жамгармалари маблаглари хисобидан коплаш хукукига
эга эканликлари инобатга олинсин. 
7.Белгилаб куйилсинки, ногиронлар учун белгилаб куйилган иш уринларининг белгиланган сонидан ортикча ногиронлар учун иш уринлари ташкил этган ташкилотлар конун хужжатларида белгиланган тартибда имтиёз олиш хукукига эгадирлар.
8.Шахар Бандликка кумаклашиш маркази директори (Н.Вафокулова)га бир хафта муддат ичида шахар хокимининг мазкур карори нусхасиии корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарларига етказилишини таъминлаш топширилсин.
9.Самарканд шахар хокимининг 2015 йил 23 сентябрдаги 1242-Қ-сонли “Ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда кийналадиган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш уринларини банд килиб куйиш тугрисида”ги карори 2016 йил 31декабрдан уз кучини йукотган деб хисоблансин.
10. Ушбу карор ижросини назорат килиш шахар хокимининг уринбосари Т.Эсиргапов хамда шахар Бандликка кумаклашиш маркази директори Н.Вафокулова зиммаларига юклансин.
11. Мазкур карор расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.

Қарорга 1-илова

Қарорга 2-илова

Қарорга 3-илова

Қарорга 4-илова

Қарорга 5-илова

Қарорга 6-илова

Шаҳар ҳокими А.Шукуров

2016 й. 30 Сентябрь


Киритилган вақти: 01/10/2016 19:09;   Кўрилганлиги: 142
 
Интерактив хизматлар
Матнни ўқиш учун ушбу тугмани босинг